Gestió d'explotació d'edificis

Objectius

El mercat immobiliari demanda cada cop amb més insistència sistemes de racionalització entre el producte edificat i la seva rendibilitat d'explotació al llarg de la seva vida útil. Conceptes com la conservació, mantenibilitat i explotació dels serveis associats per a l'ús al qual està destinat l'edifici són prioritaris en els plans estratègics de totes les empreses. Un dels objectius clau de l'assignatura és arribar a assolir la preparació i les habilitats necessàries per a fer propostes estratègiques amb la màxima eficiència envers l'explotació dels edificis, equilibrant el concepte de depreciació dels mateixos i el valor de negoci associat que aquests generen, garantint de forma analítica els resultats previstos. Un altre aspecte d'interès és la conservació d'infraestructures que formen part, conjuntament amb els edificis, dels teixits estructurals rural i urbà.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per resoldre problemes i proposar solucions a situacions complexes i/o anòmales.