Ã’ptica I

Sistema de qualificació

L'avaluació es farà mitjançant: Treball-exercicis-participació en classe de problemes (P); Treball i informes del laboratori (L); Un parcial (M) i un examen final (F).La nota final (N) s'obtindrà amb la fórmula:N=0,1 P + 0,2 L + 0,3 M + 0,4 FEn cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica General de la UPC: realitzar de forma fraudulenta qualsevol acte d'avaluació comporta, com a mínim, una qualificació de 0 en aquell acte d'avaluació i, possiblement, processos disciplinaris més severs.


Normes d'avaluació

Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 70%, desglossat en 2 proves,

de 30 i 40% de pes cadascuna, respectivament.

Pràctiques: El pes de les proves de pràctiques és d'un 20 %, amb 1 prova

amb aquest pes.

Altres: El 10 % restant s'obtrindrà de l'avaluació d'una sèrie de treballs

en classe de problemes.