Ã’ptica I

Objectius

Estudi de les propietats de la llum. Establir els models que permeten explicar les trajectòries lluminoses i la formació de les imatges. Aprofundir en el model geomètric de la llum descrit pel concepte de raig. Descriure els diferents elements constitutius del sistema òptic (dioptres, miralls, lents i diafragmes) en aproximació paraxial. Coneixement de les aberracions òptiques CONEIXEMENTS 1. Conèixer breument la història de la Òptica. 2. Conèixer els paradigmes que conformen els diferents models que expliquen el comportament de la llum. 3. Entendre les lleis que constitueixen la base teòrica de la Òptica Geomètrica. 4. Comprendre el significat de l'índex de refracció d'un medi. 5. Relacionar la superfície d'onda i els raigs de llum. 6. Justificar el fenomen de la dispersió. 7. Comprendre la formació de la imatge d'un punt i d'un objecte extens. 8. Conèixer les propietats d'un sistema estigmàtic. 9. Conèixer les condicions per que un sistema òptic sigui considerat perfecte. 10. Conèixer les combinacions de prismes per reduir la dispersió o la desviació. 11. Conèixer els prismes de reflexió total. Comprendre els efectes en la inversió i el desplaçament que produeixen en les imatges. 12. Conèixer els augments lateral, angular i axial. 13. Conèixer els elements cardinals d'un sistema òptic. 14. Conèixer les equacions de correspondència d'un sistema òptic. 15. Conèixer els diferents tipus de diafragmes. 16. Conèixer les limitacions de l'aproximació paraxial. 17. Conèixer, de manera qualitativa, les aberracions monocromàtiques o de Seidel. 18. Conèixer, de manera qualitativa, les aberracions cromàtiques. 19. Conèixer, de manera qualitativa, els mecanismes de correcció de les aberracions òptiques. HABILITATS 1. Interpretar el Principi de Fermat com a element unificador de les lleis de l'Òptica Geomètrica. 2. Saber utilitzar les lleis de la Òptica Geomètrica per resoldre problemes senzills. 3. Adquirir destresa en la determinació gràfica del raig reflectit o refractat. 4. Caracteritzar els sistemes òptics en aproximació paraxial. 5. Dibuixar les trajectòries dels raigs de llum en travessar diferents sistemes òptics. 6. Operar amb les equacions de correspondència. 7. Utilitzar diferents instruments per realitzar una mesura acurada de l'índex de refracció. C. TRANSVERSALS 1. Resoldre exercicis numèrics relacionats amb la propagació de la llum en diferents medis. 2. Realitzar correctament el traçat gràfic de les trajectòries de la llum en travessar diferents medis. 3. Interpretar correctament els objectes/imatges reals i virtuals en un sistema òptic. 4. Saber esquematitzar lents estigmàtiques senzilles. 5. Calcular la posició de la imatge paraxial en dioptres plans i làmines pla-paral.leles. 6. Calcular la desviació angular dels raigs que travessen prismes. 7. Construir gràficament la imatge paraxial per diferents sistemes òptics (miralls, dioptres, lents i les seves associacions). 8. Calcular la posició, la mida i l'augment lateral d'una imatge paraxial formada per qualsevol sistema òptic. 9. Calcular els elements cardinals d'un sistema òptic. 10. Determinar correctament la posició del diafragma d'obertura i de camp en un sistema òptic.


Objectius d'aprenentatge