Visió binocular

Temari

INTRODUCCIÓ A LA VISIÓ BINOCULAR0.- INTRODUCCIÓ. Continguts teòrics. Continguts pràctics. Sistema d'avaluació de teoria i pràctiques. Bibliografia. Intranet docent.1.-GENERALITATS SOBRE LA VISIÓ BINOCULAR. Condicions per a la visió binocular. Camp visual binocular. Camp de fixació binocular. Transmissió neural i fusió de les imatges oculars. Graus de visió simultània. Espai visual i espai físic.Pràctica 1.-Camp de fixació binocular.CONVERGÈNCIA I ACOMODACIÓ BINOCULAR2.-MOVIMENTS BINOCULARS. Versions. Vergències. Moviments binoculars habituals. Músculs sinergistes i antagonistes contralaterals. Llei d'igual innervació de Hering.3.-ANOMALIES MOTORES DE LA VISIÓ BINOCULAR. Posicions de repòs, fixació i fusió. Heterofòries. Estrabismes.4.-RELACIÓ CONVERGÈNCIA-ACOMODACIÓ. Distància interpupil·lar i línia base. Notacions de la convergència i línia de demanda. Relació ACA. Zona de visió binocular nítida i haplòpica.Pràctica 2.-Relació ACA.

Pràctica 3.-Zona de visió binocular nítida i haplòpica.

Pràctica 4.-Acomodació induïda per la convergència. Convergència induïda per l'acomodació.LOCALITZACIÓ ESPACIAL5.-DIRECCIÓ VISUAL. Sentit espacial i signe local. Correspondència retinal. Ull ciclopi. Dominància ocular.6.-L'HORÒPTER. Disparitat binocular. L'horòpter teòric o geomètric. Criteris per a l'obtenció de l'horòpter empíric. Comparació entre l'horòpter empíric i el teòric. Estudi quantitatiu de l'horòpter longitudinal.7.-FUSIÓ. Fusió motora i fusió sensorial. Fusió central i fusió perifèrica. Rivalitat binocular. Supressió.8.-ESPAI DE PANUM. Determinació de l'espai i les àrees de Panum. Diplopia fisiològica. Lleis de direcció visual. Disparitat de fixació. Fixació central i fixació excèntrica.9.-DISTÀNCIA VISUAL. Factors empírics monoculars. Estereopsi. Estereoagudesa. Estereopsi sota diferents condicions d'estimulació.Pràctica 5.-Direccions visuals equivalents. Horòpter nònius. Anàlisi matemàtica de l'horòpter longitudinal.

Pràctica 6.-Amplituds de fusió, rivalitat retinal i supressió.

Pràctica 7.-Estereofenomen de Pulfrich. Estereoagudesa.ANISOICONIA10.-ANISOICONIA. Tipus d'anisoiconia. Eiconometria. Distorsió en la percepció de l'espai. Anisometropia. Neutralització de l'anisoiconia.Pràctica 8.- Anisoiconia.