Òptica fisiològica II

Sistema de qualificació

La teoria i els problemes tenen un pes del 80% de la nota final. Per avaluar aquests coneixements es faran dos exàmens, cadascun amb un pes del 30% i del 50% respectivament, NO ELIMINATORIS.Les pràctiques tenen un pes del 20% de la nota final. Per avaluar aquests coneixements es tindran en compte tres aspectes: l'assistència i treball al laboratori amb un pes del 5%, el lliurament d'un treball sobre les pràctiques amb un pes del 7.5% i un examen amb un pes del 7.5% restant.Referències addicionals per a estudiants estrangers

Els estudiants estrangers podran realitzar els exàmens escrits en anglès.


Normes d'avaluació

Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 80%, desglossat en 2 proves,

de 30 i 50% de pes cadascuna, respectivament.

Pràctiques: El pes de les proves de pràctiques és d'un 20 %, amb 3 proves, de 7,5 , 7,5 i 5% de pes cadascuna.