Òptica fisiològica II

Temari

INTRODUCCIÓ A LA PSICOFÍSICA VISUALTema 1: Introducció a la Psicofísica Visual

1.1 Com estudiar la visió

1.2 La Psicofísica

1.3 Mètodes psicofísics de mesura

1.4 Magnitud i sensació

1.5 Aplicació clínica de la Psicofísica

Pràctica 1: ESCALES DE CLAREDAT . MESURA DE MAGNITUDS FOTOMÈTRIQUESEL SISTEMA VISUAL COM A RECEPTOR D'ENERGIATema 2: L'estímul visual

2.1 Mesura de la llum: Fotometria

2.2 Luminancia versus luminositat

2.3 Especificació de les fonts de llum

2.4 Fonts i il·luminats patró de la CIE

2.5 Filtres

Tema 3: Sensibilitat espectral del sistema visual

3.1 Definició de sensibilitat espectral.

3.2 Diferents estimacions de la sensibilitat espectral.

3.3 Principi d'Univariancia

3.4 Naturalesa dual de la retina

3.5 Sensibilitat espectral del sistema visual en nivell escotòpic.

3.6 Sensibilitat espectral del sistema visual en nivell fotòpic.

3.7 Efecte Purkinje.

3.8 Sensibilitat espectral del sistema visual en nivell mesòpic.

3.9 Llindar de detecció vs llindar de reconeixement del color. Interval fotocromàtic.Tema 4: Il·luminació retiniana

4.1 Additivitat de la luminancia: Llei d'Abney

4.2 La llum a través dels medis oculars.

4.2 Il·luminació retiniana

4.3 Efecte Stiles-Crawford

4.4 Enlluernament

4.5 Interacció de la llum amb el fons de la retina

Tema 5: Llindars de luminancia

5.1 Adaptació a la foscor. Llindar de detecció

5.2 Factors que afecten a l'adaptació

5.3 Lleis de sumació espacial

5.4 Lleis de sumació temporal

5.3 Adaptació a la llum. Llindar de discriminació.

5.4 Factors que afecten al llindar de discriminació

5.5 Mecanismes d'adaptació.

5.6 Mesura del camp visual.

Pràctica 2: CARACTERITZACIÓ DE FONTS LLUMINOSES

Pràctica 3: LLINDARS DE LUMINANCIAVISIÓ CROMÀTICATema 6: Trivariancia Visual

6.1 Introducció. Variancia d'un estímul lluminós

6.2 Barreges cromàtiques i Lleis de Grassmann

6.3 Síntesi tricromàtica RGB. Valors Triestímul

6.4 Funcions d'igualació del color

6.5 Coordenades i diagrama cromàtic

6.6 Regla del centre de gravetat

6.7 Mecanismes fonamentals de la visió del color.

6.8 Funcions d'igualació del color versus sensibilitat espectral dels fonamentals.Tema 7: Introducció a la colorimetria. Espais de representació del color

7.1 Definició d'espai de representació del color

7.2 Canvi d'espai

7.3 L'espai XYZ

7.4 Longitud d'ona dominant, puresa d'excitació i puresa colorimètrica

7.5 L'espai fisiològic LMS

7.6 Càlcul de coordenades colorimètriques.Tema 8: Aparença del color

8.1 Introducció. Que son els fenòmens d'aparença del color

8.2 Colors relacionats i no relacionats

8.3 Descriptors perceptuals d'un color

8.4 Relació luminositat luminancia. Escales de luminositat

8.5 Efecte Helmholtz Kohlrausch

8.6 Variacions de to. Efecte Bezold-Brücke i efecte Aubert/Abney.

8.7 Variacions del colorit amb la luminancia. Efecte Hunt.

8.8 Variació del contrast amb la luminancia. Efecte Stevens

8.9 Adaptació cromàtica i constància de colorTema 9: Discriminació cromàtica i diferencies de color

8.1 Llindar de luminancia

8.2 Llindar de longitud d'ona

8.3 Llindar diferencial de puresa colorimètrica

8.4 Diferències de color

8.5 Espais uniformes de color

8.6 Introducció al càlcul de diferències de colorTema 10: Anomalies i deficiències de la visió cromàtica

10.1 Introducció. Anomalies i deficiències congènites i adquirides.

10.2 La visió en acròmates i monocròmates.

10.3 La visió dicromàtica.

10.4 L'espai fisiològic dicromàtic

10.5 L'espai tricromàtic

10.6 L'espai dicromàtic com a subespai de l'espai tricromàtic normal.

10.7 Descripció clàssica d'un dicròmata. Corbes de visibilitat i llindars.

10.8 Les anomalies en l'espai tricromàtic

10.9 Descripció clàssica d'un tricròmata anòmal. Corbes de visibilitat i llindars.

10.10 Detecció i classificació de les anomalies i deficiències cromàtiques.

Tema 11: Models de la visió del color 1,5 hores

11.1 Teories de la visió del color: Tricromàtica, colors oponents i zones.

11.2 Models lineals de primera etapa. Espai LMS

11.3 Models lineals de dos etapes. Espai ATD

11.4 Models neurals

11.5 Models d'aparença del color

11.6 Com es testeja un model d'aparença del color.Pràctica 4: CÀLCUL DE COORDENADES CROMÀTIQUES. APARENÇA DEL COLORPROPIETATS ESPACIALS I TEMPORALS DEL SISTEMA VISUALTema 12: Tasques d'Agudesa Visual

12.1 Introducció. La visió espacial.

12.2 Tasques d'agudesa visual.

12.3 Hiperagudesa

12.4 Factors que afecten a l'agudesa visual.

12.5 Factors de l'estímul.

12.6 Factors òptics

12.7 Factors neurals.Tema 13: Visió d'estímuls breus i intermitents

13.1 Introducció. Aspectes temporals de la visió.

13.2 Percepció d'estímuls breus

13.3 Sensació produïda per un estímul quadrat

13.4 Temps de reacció

13.5 Postimatges

13.6 Percepció d'estímuls intermitents. Freqüència crítica de fusió.

13.7 Paràmetres que afecten a la freqüència crítica de fusió.

13.8 Parpelleig cromàtic. Freqüència crítica de fusió cromàtica.Tema 14: Sensibilitat al Contrast espacial

14.1 Descomposició d'un objecte en freqüències espacials

14.2 La funció de transferència de modulació (MTF) d'un sistema òptic.

14.3 La MTF de l'ull

14.4 La funció de sensibilitat al contrast (CSF)

14.5 Relació entre la CSF i la MTF

14.6 Factors que afecten a la CSF

14.7 Factors de l'estímul.

14.8 Factors Òptics

14.9 Factors neurals

14.10 Sensibilitat al Contrast cromàtic.

14.11 Mesura de la MTF i de la CSF

14.12 Aplicacions clíniques de la MTF i de la CSFTema 15: Sensibilitat al contrast temporal

15.1 Descomposició d'un objecte en freqüències temporals

15.2 Parpelleig lluminós. Corba de sensibilitat al parpelleig (CSF temporal)

15.3 Factors que afecten a la CSF temporal.

15.4 Parpelleig cromàtic. CSF temporal cromàtica.

15.5 Interacció espacial i temporal

15.6 Aplicacions clíniques.

Pràctica 5: SENSIBILITAT AL CONTRAST EN VISIÓ FOTÒPICA