Tecnologia òptica I

Sistema de qualificació

Prova parcial amb problemes, exercicis i qüestions teòriques incloent tots els mòduls treballats fins el moment.Prova final amb problemes, exercicis i qüestions teòriques incloent tots els mòdulsProva inicial de nivell d'utilització del frontofocòmetre

Durant el curs autoavaluació per part de l'alumne

Prova final examen de muntatge

Entrega del treball individual, del comú i entrevista del cas real d'adaptació


Normes d'avaluació

Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 65%, desglossat en 2 proves,

de 15 i 50% de pes cadascuna, respectivament.

Pràctiques: El pes de les proves de pràctiques és d'un 35 %, amb 4 proves, de 2.5 , 12.5 ,10 i 10 % de pes cadascuna.