Tecnologia òptica I

Metodologia docent

Distribució del temari entre classes presencials, sessions de problemes, pràctiques al laboratori i treball en grups cooperatius d'aprenentatge basat en problemes (PBL)A les classes de teoria s'utilitzen presentacions amb powerpoint que prèviament s'han posat a disposició de l'estudiant a traves de la Intranet, per tal d'afavorir les intervencions per part de l'estudiant durant les classes, aprofitant el fet que molts dels estudiants tenen certa experiència laboral en l'àmbit de l'òptica, i per tant poden relacionar els continguts del temari amb les seves experiències personals.Per la primera meitat del temari, es simultaniegen les sessions pràctiques amb els continguts teòrics corresponents, fent prèviament la presentació teòrica per aprofundir al laboratori els aspectes procedimentals. La resta de sessions de laboratori consisteixen en la realització de muntatges i per tant l'aprenentatge de habilitats que requereixen repetició, per estimular més a l'alumne es simula, sempre que es pot, l'activitat al laboratori amb la seva futura vida professional (tant pel material com per els procediments). La valoració es fa pel mètode d'autoavaluació que els ajudarà a formar-se amb l'esperit crític que requereix la pràctica clínica.

Les sessions de problemes es centren en l'activitat prèvia de l'estudiant sobre les quatre col·leccions de problemes que s'han posat a la seva disposició, i es prioritzen els processos de comprensió i idees per tal de resoldre'ls. Per els dubtes concrets s'anima a l'estudiant a utilitzar les hores de consulta del professor.Durant el curs s'ha de presentar un treball en grups de tres persones (PBL), que consisteix en un cas real d'adaptació, amb una part individual que fa referència a un aspecte del temari, i una altra comuna més global, que es valora per l'entrevista personal amb un dels membres escollit a l'atzar.