Tecnologia òptica I

Temari

DISSENY I FABRICACIÓ DE MUNTURESTEMA 1. MUNTURES PLÀSTIQUES

TEMA 2. MUNTURES METÀL·LIQUESClasses presencials de continguts teòrics

Pràctiques de laboratori de reconeixement i manipulació

Entrega de treball cooperatiu, PBLFONAMENTS D'ADAPTACIÓ D'ULLERESTEMA 3. CRITERIS DE SELECCIÓ DE MUNTURES

TEMA 4. CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES LENTSClasses presencials de continguts teòrics

Classes de problemes

Pràctiques de laboratori cooperatives

Resolució de problemes per part de l'estudiant

Entrega de treball ex-aula amb suport d'eines ofimàtiquesDISSENY DE LENTS OFTÀLMIQUESTEMA 5. DISSENY DE LENTS MONOFOCALS

TEMA 6. DISSENY DE LENTS MULTIFOCALSClasses presencials de continguts teòrics

Classes de problemes

Resolució de problemes per part de l'estudiant

Entrega de treball ex-aula amb suport d'eines ofimàtiques

Entrega de treball cooperatiu, PBLADAPTACIÓ DE LENTS MONOFOCALSTEMA 7. EFECTES MONOCULARS DE LES LENTES MONOFOCALS

TEMA 8. EFECTES BINOCULARS DE LES LENTS MONOFOCALS

Classes presencials de continguts teòrics

Classes de problemes

Resolució de problemes per part de l'estudiant

Pràctiques de laboratori (muntatges)

Entrega de treball ex-aula amb suport d'eines ofimàtiques

Entrega de treball cooperatiu, PBLADAPTACIÓ DE LENTS DE PROTECCIÓTEMA 10. PROTECCIÓ DE LES RADIACIONS

TEMA 11. PROTECCIÓ DELS AGENTS EXTERNSClasses presencials de continguts teòrics