Física

Metodologia docent

Les classes expositives previstes en l'activitat 1 consisteixen en la presentació dels temes per part del professorat, estructurant lògicament la informació seguint criteris adequats als objectius del curs descrits anteriorment.En les sessions de problemes i la preparació prèvia, previstes en les activitats 2 i 3, es demana a l'estudiantat que desenvolupi les solucions adequades o correctes mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algorismes, l'aplicació de procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.Pel que fa a la preparació i realització de les pràctiques de laboratori, previstes en les activitats 4 i 5, es demana a l'estudiantat l'anàlisi intensiva d'una situació física concreta amb la finalitat de conèixer-la, Interpretar-la, resoldre-la, generar-ne hipòtesis, contrastar-ne les dades, reflexionar-hi, completar-ne coneixements, o preveure-la. Aquestes dues activitats es duen a terme treballant en grups de 3 (preferentment) a 4 membres amb el que es pretén incorporar les competències genèriques relacionades amb el treball en equip. D'altra banda, les pràctiques de laboratori permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental, així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes experimentals concrets.En tots els casos s'utilitza material de suport en format de pla docent detallat, mitjançant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia