Física

Objectius

Amb l'assignatura es pretén: - Repassar breument els conceptes bàsics de mecànica ja que formen part dels llenguatge de la Física que s'utilitzarà al llarg del curs. - Donar a conèixer les bases físiques del comportament dels fluids i els fenòmens de superfície, les magnituds físiques necessàries per fer-ho, i les lleis principals que les relacionen. - Introduir els fenòmens ondulatoris a partir de les oscil·lacions i les ones mecàniques. - Estudiar les ones mecàniques unidimensionals: generació, propagació, canvis de medi, descripció matemàtica, superposició, energia i intensitat. Generalitzar aquests conceptes al cas 2D i 3D. - Introduir els camps elèctrics i magnètics per arribar al camp electromagnètic i les ones electromagnètiques. - Estudiar la força d'interacció entre càrregues elèctriques, i aprofundir en el concepte de camp elèctric en el cas electrostàtic. - Explicar els principals fenòmens relacionats amb el camp magnètic i les lleis experimentals que els descriuen: força magnètica i generació de camp magnètic. - Descriure les ones electromagnètiques només en el cas d'ones planes i harmòniques. - Donar a conèixer diferents instruments de mesura mitjançant la seva manipulació al laboratori. - Introduir els estudiants al mètode científic pel que fa a la interpretació de dades i gràfiques experimentals.


Objectius d'aprenentatge

Comprendre les bases físiques del comportament dels fluids i de la natura, generació i propagació de la llum, per tal d'entendre el seu paper en els processos i aplicacions propis de l'òptica i l'optometria.Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"Adequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització dels materials,...)Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membresExtreure les idees principals d¬Ņun text o de qualsevol font d¬Ņinformaci√≥ (oral o escrita)Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escritaTreballar amb constància, metodologia i rigor.