Física

Temari

1. MECÀNICA. CONCEPTES BÀSICS1. VECTORS (1.-Magnituds escalars i vectorials. 2.-Vector. Àlgebra vectorial. 3.-Vectors unitaris. Components cartesianes. 4. Producte escalar de dos vectors. 5. Producte vectorial de dos vectors. 6. Anàlisi vectorial.)2. CINEMÀTICA (1. Moviment rectilini. Sistema de referència. 2. Velocitat. 3. Acceleració. 4. Moviment rectilini amb acceleració constant. 5. Moviment en dues i tres dimensions. Sistema de referència. 6. Moviment circular amb velocitat de mòdul constant. Velocitat angular. Acceleració centrípeta.)3. LES LLEIS DE NEWTON (1. Principis fonamentals de la dinàmica. Les lleis de Newton. 2.-Les forces de la natura.)4. DIN√ÄMICA DE LA PART√ćCULA (1. Treball. Unitats. 2. Energia cin√®tica. 3. Forces conservatives. Energia potencial. 4. Conservaci√≥ de l'energia mec√†nica. 5. Pot√®ncia. Unitats.2. MECÀNICA DE SÒLIDS I FLUIDS.5. PROPIETATS ELÀSTIQUES DELS MATERIALS (1. Cossos elàstics. 2. Elasticitat per tracció o compressió. 3. Compressió uniforme.)6. ESTÀTICA DE FLUIDS (1. Introducció. Generalitats sobre fluids. 2. Pressió en el si d'un fluid. Principi de Pascal. 3. Estàtica de fluids en el camp de la gravetat. Pressió atmosfèrica. 4. Unitats de pressió. 5. Principi d'Arquímedes.)7. DIN√ÄMICA DELS FLUIDS IDEALS (1. Descripci√≥ del moviment d'un fluid ideal. L√≠nies de corrent. 2. R√®gims de flux. El fluid ideal. 3. Cabal. 4. Equaci√≥ de continu√Įtat. 5. Teorema de Bernouilli. Interpretaci√≥ energ√®tica. 6. Aplicacions del teorema de Bernouilli. Efecte Venturi. Teorema de Torricelli.8. DINÀMICA DELS FLUIDS VISCOSOS (1. El moviment dels fluids reals. Viscositat. 2. Flux laminar d'un fluid viscós per un tub. Llei de Hagen Poiseuille. Pèrdua de càrrega. 3. Llei de Stokes. Sedimentació.)9. FORCES DE COHESI√ď EN L√ćQUIDS (1. Forces intermoleculars en l√≠quids. Cohesi√≥. 2. Tensi√≥ superficial. 3. Contacte entre s√≤lid i l√≠quid. Adhesi√≥.)3. OSCIL·LACIONS I ONES.10. OSCIL·LACIONS (1. Moviment harmònic simple. Equacions de moviment 2. Oscil·lació d'una massa unida a una molla. Energia potencial elàstica 3. Oscil·lacions amortides.)11. DESCRIPCI√ď DEL MOVIMENT ONDULATORI EN UNA DIMENSI√ď (1. Polsos d'ones. Polsos longitudinals i polsos transversals. 2. Funci√≥ d'ona. 3. Velocitat de propagaci√≥ d'un pols en una corda. 4. Reflexi√≥ i transmissi√≥ de polsos. 5. Ones harm√≤niques en una dimensi√≥. 6. Par√†metres que caracteritzen una ona harm√≤nica. 7. Energia i intensitat d'una ona harm√≤nica. Absorci√≥. 8. L'equaci√≥ d'ona. 9.-Ones sonores.)12. SUPERPOSICI√ď D'ONES EN UNA DIMENSI√ď (1. Interfer√®ncia. Superposici√≥ de polsos. 2. Superposici√≥ de dues ones harm√≤niques. 3. Funcions d'ona estacion√†ries. 4. Ones estacion√†ries en una corda fixada pels dos extrems.13. MOVIMENT ONDULATORI EN DUES I TRES DIMENSIONS (1. Ones 2D i ones 3D. 2. Front d'ona. Raig. 3. Ones planes, circulars i esfèriques. 4. Propagació de l'energia associada a les ones 2D i 3D. Intensitat. 5. El Principi de Huygens. Reflexió, refracció i difracció. 6. Efecte Doppler.)4. ELECTROMAGNETISME.14. INTRODUCCI√ď MATEM√ÄTICA (1. Camps escalars i camps vectorials. 2. Flux d'un camp vectorial. Integral de superf√≠cie. 3. Circulaci√≥ d'un camp vectorial. Integral de l√≠nia.)15. EL CAMP ELECTROSTÀTIC (1. Càrrega elèctrica. Estructura elèctrica de la matèria. 2. Llei de Coulomb. Unitats de càrrega. 3. El camp elèctric. 4. Línies de camp. 5. Energia potencial electrostàtica. 6. Potencial elèctric.)16. CONDUCTORS I DIEL√ąCTRICS (1.-Materials conductors i diel√®ctrics. 2.-C√†rrega lliure, c√†rrega lligada i c√†rrega neta. 3.-Comportament de materials conductors sotmesos a l'acci√≥ d'un camp electrost√†tic. 4.-Comportament de materials diel√®ctrics sotmesos a l'acci√≥ d'un camp electrost√†tic. Polaritzaci√≥ del diel√®ctric. Constant diel√®ctrica.)17. CORRENT CONTINU (1. El corrent elèctric. Moviment de càrregues. 2. Llei d'Ohm. Resistència. 3. Balanç energètic en els circuits elèctrics: Efecte Joule; generadors i força electromotriu.)18. EL CAMP MAGN√ąTIC (1. Introducci√≥. 2. Acci√≥ d'un camp magn√®tic sobre una c√†rrega en moviment: for√ßa de Lorentz. Definici√≥ del camp magn√®tic B. 3. Exemple: moviment d'una c√†rrega puntual en un camp magn√®tic uniforme. 4. Acci√≥ d'un camp magn√®tic sobre un element de corrent, sobre una espira i sobre una bobina. Moment magn√®tic d'una espira. 5. Acci√≥ d'un camp magn√®tic sobre un imant. Moment magn√®tic d'un imant. Atracci√≥ i repulsi√≥ magn√®tiques. 6. Fonts del camp magn√®tic. Llei de Biot i Savart. 7. Camp magn√®tic creat per una espira, una bobina, un imant, un fil rectilini i indefinit i una c√†rrega en moviment.)19. EQUACIONS DE MAXWELL I ONES ELECTROMAGN√ąTIQUES (1. Equacions de Maxwell. Llei d'Amp√®re generalitzada. 2. Ones electromagn√®tiques. Equaci√≥ d'ona. 3. L'espectre electromagn√®tic. 4. Generaci√≥ d'ones electromagn√®tiques. 5. Estructura at√≤mica dels materials. 6. Fonts de llum.)5. LABORATORI.1.-Reciclatge i re utilització de materials al laboratori de física.

2.-Segona llei de Newton.

3.-Representació gràfica de dades. Regressió lineal.

4.-Pressió en un fluid i la seva mesura.

5.-Determinació del coeficient de viscositat.

6.-Constant elàstica de una molla.

7.-Ones estacionàries en una corda.

8.-Calibrador, pàlmer i comparador.

9.-Factors dels que depèn la resistència elèctrica.

10.-Magnetisme.