Òptica geomètrica i instrumental

Sistema de qualificació

L'avaluació es farà mitjançant: Tests autoaprenentatge-exercicis-participació en classe de problemes (P); treball i informes del laboratori (L); exàmens parcials (M) i un examen final (F).La nota final (N) s'obtindrà amb la fórmula:N= 0,10P + 0,15 L + 0,45 M + 0,30 FEn cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica General de la UPC: realitzar de forma fraudulenta qualsevol acte d'avaluació comporta, com a mínim, una qualificació de 0 en aquell acte d'avaluació, i, possiblement, processos disciplinaris més severs.


Normes d'avaluació

- Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.

- La falta d'assistència a dues o més sessions de laboratori comportarà un suspens en l'avaluació del treball i informes del laboratori (L).

- El professorat facilitarà un formulari en les proves parcial i final.