Òptica geomètrica i instrumental

Objectius

L'objectiu general de l'assignatura es pot descriure com: Estudi de les propietats de la llum. Establir el model geomètric per explicar la propagació de la llum. Conèixer les lleis de l'Òptica Geomètrica. Descriure els diferents elements constitutius del sistema òptic (dioptres, miralls, lents i diafragmes). Aplicar del model geomètric per explicar les trajectòries lluminoses i la formació de les imatges en aproximació paraxial. Conèixer les aberracions òptiques. Corregir les aberracions òptiques més senzilles. Conèixer les magnituds fotomètriques i radiomètriques. Conèixer els instruments òptics simples (lupes, oculars, objectius fotogràfics i sistemes de projecció) i els instruments òptics compostos (ulleres i microscopis). Descriure des del punt de l'aproximació paraxial formació d'imatges i la fotometria en aquests instruments. En acabar l'assignatura Òptica Geomètrica i Instrumental, l'estudiant o estudianta ha d'haver assolit els objectius (extrets del BOE): - Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics. - Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori - Conèixer la propagació de la llum en medis isòtrops, la interacció llum-matèria, les interferències lluminoses, els fenòmens de difracció, les propietats de superfícies monocapes i multicapes i els principis del làser i les seves aplicacions. - Conèixer els principis, la descripció i característiques dels instruments òptics fonamentals, així com dels instruments que s'utilitzen en la pràctica optomètrica i oftalmològica. - Conèixer i calcular els paràmetres geomètrics, òptics i físics més rellevants que caracteritzen tot tipus de lent oftàlmica utilitzada en prescripcions optomètriques i saber relacionar-los amb les propietats que intervenen en el procés d'adaptació. - Capacitar per al càlcul dels paràmetres geomètrics de sistemes de compensació visual específics: baixa visió, lents intraoculars, lents de contacte i lents oftálmiques. - Conèixer les aberracions dels sistemes òptics. - Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques. - Conèixer els paràmetres i els models oculars. - Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana. - Capacitat per mesurar, interpretar i tractar els defectes refractius. I els objectius específics: - Recordar breument la història de la Òptica. - Conèixer els paradigmes que conformen els diferents models que expliquen el comportament de la llum. - Enumerar i aplicar les lleis que constitueixen la base teòrica de la Òptica Geomètrica. - Interpretar el significat de l'índex de refracció d'un medi. - Relacionar la superfície d'onda y els raigs de llum. - Descriure i justificar el fenomen de la dispersió. - Explicar la formació de la imatge d'un punt i d'un objecte extens. - Descriure les propietats d'un sistema estigmàtic. - Enumerar les condicions per que un sistema òptic sigui considerat perfecte. - Identificar les combinacions de prismes per reduir la dispersió o la desviació. - Reconèixer els prismes de reflexió total. - Explicar els efectes en la inversió i el desplaçament que produeixen els prismes en les imatges. - Definir els augments lateral, angular i axial en un sistema òptic. - Determinar els elements cardinals d'un sistema òptic. - Aplicar les equacions de correspondència d'un sistema òptic. - Reconèixer i distingir els diferents tipus de diafragmes. - Indicar les limitacions de l'aproximació paraxial. - Nombrar i identificar, de manera qualitativa, les aberracions monocromàtiques o de Seidel. - Identificar, de manera qualitativa, les aberracions cromàtiques. - Explicar, de manera qualitativa, els mecanismes de correcció de les aberracions òptiques. - Conèixer les principals magnituts fotomètriques i les relacions entre elles. - Interpretar les corbes d'intensitat lluminosa d'una font de llum. - Conèixer els instruments òptics bàsics - Descriure correctament la formació d'imatges i la fotometria en els instruments òptics.


Objectius d'aprenentatge

ANGL√ąS T√ąCNIC APLICAT A L'√íPTICA I L'OPTOMETRIAComprendre les bases físiques del comportament dels fluids i de la natura, generació i propagació de la llum, per tal d'entendre el seu paper en els processos i aplicacions propis de l'òptica i l'optometria.Determinar els paràmetres òptics de les lents de contacte en relació a la funcionalitat del sistema visual.Determinar, en funció de les limitacions visuals, les ajudes òptiques per a cada cas.Fer √ļs de la maquin√†ria, l'instrumental i l'utillatge necessaris per a fer muntatges, ajustos, reparacions, i el control de qualitat del producte acabatIdentificar el disseny i característiques de les diferents ajudes específiques per a baixa visióInterpretar els resultats dels exàmens refractius per determinar la prescripció òptica adequadaSer capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"Valorar e informar de les possibilitats i limitacions de les ajudes visuals específiques per a baixa visió.Valorar el procés òptic de formació de la imatge en la retina i la transmissió i processat de la informació al cervellDesenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participaci√≥ dels seus membres, l¬Ņesperit cr√≠tic, el respecte mutu, la capacitat de negociaci√≥,.. per assolir objectius comunsExposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.Extreure les idees principals d¬Ņun text o de qualsevol font d¬Ņinformaci√≥ (oral o escrita)Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escritaValorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.