Òptica geomètrica i instrumental

Planificació

1. LABORATORI. OBTENCIÓ DE FEIXOS DE LLUM I CÀMERA FOSCA (CONTINGUT 1)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.2. LABORATORI. DETERMINACIÓ DE L'ANGLE LÍMIT. REFLEXIÓ TOTAL (CONTINGUT 1)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.3. LABORATORI. PRISMA DISPERSOR. MESURA DE L'ÍNDEX DE REFRACCIÓ D'UN PRISMA (CONTINGUT 1)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.4. LABORATORI. TRAÇAT GRÀFIC DE RAIG EN DIFERENTS MEDIS DIÒPTRICS I CATÒPTRICS (CONTINGUT 2)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.5. LABORATORI. REPRESENTACIÓ ÒPTICA (CONTINGUT 2)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.6. LABORATORI. MIRALLS PLANS. CALIDOSCOPI (CONTINGUT 3)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.7. LABORATORI. FOCOMETRIA EN LENTS (CONTINGUT 3)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.8. LABORATORI. FOCOMETRIA EN MIRALLS ESFÈRICS (CONTINGUT 3)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.9. LABORATORI. DETERMINACIÓ D'ELEMENTS CARDINALS EN SISTEMES ÒPTICS. MÈTODES DE DAVANNE-MARTIN I DE CORNU (CONTINGUT 4)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.10. LABORATORI. REFRACTOMETRIA. (CONTINGUT 5)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.11. LABORATORI. DIAFRAGMES (CONTINGUT 6)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.12. LABORATORI. ABERRACIONS (CONTINGUT 6)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.13. LABORATORI. FOTOMETRIA (CONTINGUT 7)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.14. LABORATORI. L'OBJECTIU FOTOGRÀFIC (CONTINGUT 8)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.15. LABORATORI. EL MICROSCOPI (CONTINGUT 8)Totes les pràctiques que s'ha de fer al laboratori es faran per parelles i la seva durada serà de 2 hores. L'estudiantat haurà de venir a la sessió havent fet una lectura prèvia del guió. Al laboratori s'haurà de dur a terme la part experimental. A l'inici de la sessió, el professorat farà una comprovació, mitjançant qüestions orals, de la lectura i comprensió del guió de la pràctica.16. TRAÇAT GRÀFIC DE RAIGS (CONTINGUT 3)Realització, per grups, sota la supervisió del professorat, de diferents exercicis de traçat gràfic de raigs en qualsevol sistema òptic en aproximació paraxial.17. PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ CONTÍNUA A ATENEA (CONTINGUTS 1-8)Realització de tests d'autoavaluació per valorar l'assoliment dels objectius específics de l'assignatura. Realització individual a l'aula, mitjançant un qüestionari a ATENEA de correcció automàtica. Temps i nombre d'intents limitats. Posteriorment, el professorat revisa les qualificacions i durant la sessió següent du a terme una reflexió general a l'aula sobre el errors més comuns i els objectius d'aprenentatge associats que s'han de reforçar.18. PROVES EN GRUP D'AVALUACIÓ CONTÍNUA DE RESOLUCIÓ D'EXERCICIS (CONTINGUTS 1-8)Resolució de problemes a l'aula. A l'inici de la sessió el professor proposarà un llistat de problemes i distribuirà la seva resolució entre l'estudiantat. Treballant en grup, l'estudiantat proposarà una resposta correcta per l'exercici treballat i que presentarà a la resta del grup. El professorat valorarà la resolució plantejada i indicarà millores si és el cas. Un cop acabada l'activitat a l'aula, l'estudiantat haurà de proporcionar la solució correcta de l'exercici en format digital perquè tot el grup en tingui accés a ATENEA.19. PROVA INDIVIDUAL PARCIAL (CONTIGUTS 1-4)Prova individual a l'aula amb conceptes teòrics i resolució de problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge dels continguts 1-3 de l'assignatura. Correcció per part del professorat.20. PROVA FINAL (CONTINGUTS 1-8)Prova individual a l'aula amb conceptes teòrics resolució de problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge de tots els continguts de l'assignatura.