Ã’ptica visual

Sistema de qualificació
Si els diferents ítems que formen part de l'avaluació són:· PP1, 2 i 3: proves parcials 1, 2 i 3 respectivament

· PF: prova final

· PPrà: prova de pràctiques

· EL: entregables de laboratori

· A: assistència,La nota final, NF, es calcula de la següent manera:NF = 0.1*PP1 + 0.1*PP2 + 0.1*PP3 + 0.4*PF + 0.1*PPrà + 0.1*ATotes les notes anteriors són sobre 10.La prova final consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. Es disposa de 2 hores per fer-la.La prova parcial consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. Es disposa de 2 hores per fer-la.La prova de pràctiques consta de qüestions sobre els conceptes treballats al laboratori així com situacions pràctiques treballades en el mateix.La qualificació d'ensenyaments al laboratori consta de la qualificació de l'examen de pràctiques (50%) i de la mitjana del treball realitzat i de l'entregable o entregables de les set activitats de laboratori.
Normes d'avaluació
L'assistència a les classes teòriques és obligatòria ja que val el 10% de la qualificació final. Per això es controla l'assistència cada dia de classe.· Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori, es considerarà com a no puntuada. L'assistència a les sessions de laboratori és obligatòria, descomptant de la nota total de pràctiques (PPrà + EL) 20/n punts per sessió de pràctiques no realitzada (n és el nombre de sessions de pràctiques).