Òptica visual

Metodologia docent
Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup mitjà) en què el professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment i mitjançant exercicis pràctics intenta motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat, mitjançant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, també consisteixen a fer classes de problemes (en què es treballa, en general, en grups de 3 a 4 membres), mitjançant la resolució d'exercicis o problemes numèrics, relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. En aquestes sessions de problemes es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara la competència de treball en equip. Per això es desenvolupen tècniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula.L'√ļltim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix a realitzar 7 pr√†ctiques de laboratori, que es fan per parelles, i permeten desenvolupar habilitats b√†siques de tipus instrumental a un laboratori d'√≤ptica visual, aix√≠ com iniciar l'estudiantat en l'aplicaci√≥ del m√®tode cient√≠fic en la resoluci√≥ de problemes. El grup petit se subdivideix en 7 subgrups. S'assigna per sorteig una de les 7 pr√†ctiques a cada subgrup, que anomenarem subgrup encarregat. Aquest s'haur√† de preparar (amb l'ajut del professor i el gui√≥ de pr√†ctiques) la pr√†ctica a nivell de conceptes te√≤rics, m√®tode experimental i material utilitzat. A l'inici de la sessi√≥ de laboratori el subgrup encarregat far√† una breu explicaci√≥ del desenvolupament de la pr√†ctica. Tamb√© ha de ser capa√ß de solucionar els dubtes que puguin sorgir als seus companys. El subgrup encarregat haur√† d'elaborar un informe complet de la pr√†ctica que contindr√† els resultats experimentals de tots els seus companys. La nota de la mem√≤ria far√† promig amb la nota del desenvolupament de l'explicaci√≥ de la pr√†ctica al laboratori, donant la fracci√≥ EL de la qualificaci√≥. Tamb√© cal considerar altres hores d'aprenentatge aut√≤nom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resoluci√≥ dels problemes proposats o dels q√ľestionaris d'autoaprenentatge dels diferents continguts mitjan√ßant el campus virtual ATENEA.