Ã’ptica visual

Objectius
Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics.
Reconèixer l'ull com sistema òptic.
Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.
Conèixer els paràmetres i els models oculars.
Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana.
Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual.
Conèixer les propietats i funciones dels diferents elements que composen el sistema visual.
Conèixer els principis i tenir les capacitats per mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular.
Ser capaç de mesurar e interpretar les dades psicofísiques obtingudes a l'avaluació de la percepció visual.
Objectius d'aprenentatge

ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA

Avaluar l'estat i l'evolució postquirúrgica dels paràmetres oculars del pacient.

Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.

Determinar els paràmetres òptics de les lents de contacte en relació a la funcionalitat del sistema visual.

Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents

Fer correctament els exàmens de la funció binocular i acomodativa

Interpretar els resultats i determinar si es necessari un tractament.

Mesura dels paràmetres oculars prequirúrgics del pacient

Obtenir les dades oculomètriques per a determinar la classe i paràmetres de lents de contacte recomanades per a la correcció d'aberracions oculars naturals d¿ordre inferior (ametropies) i d'ordre superior (induïdes), amb l'objectiu de proporcionar als pacients una major qualitat del sistema visual.

Saber fer els exàmens clínics i interpretar els resultats

Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual

Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"

Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.

Valorar el procés òptic de formació de la imatge en la retina i la transmissió i processat de la informació al cervell

Valorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema visual.

Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip

Aplicar els principis de la intel·ligència emocional per desenvolupar un treball en equip

Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres

Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup

Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte mutu, la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns

Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.

Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)

Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.

Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador

Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.

Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita

Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.

Treballar amb constància, metodologia i rigor.

Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.

Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l¿activitat professional

Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.