Ã’ptica visual

Sistema de qualificació

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:QF=0.35*PAC1+0.35*PAC2+0.2*PAL+0.1*A

QF: qualificació final

PAC1: primera prova d'avaluació continuada

PAC2: segona prova d'avaluació continuada

PAL: prova d'avaluació de laboratori

A: assistència a classes de teoria


Normes d'avaluació

·L'assistència a les classes teòriques és obligatòria ja que val el 10% de la qualificació final. Per això es controla l'assistència cada dia de classe.· Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori, es considerarà com a no puntuada. L'assistència a les sessions de laboratori és obligatòria, descomptant de la nota total de pràctiques (PPrà + EL) 20/n punts per sessió de pràctiques no realitzada (n és el nombre de sessions de pràctiques).