Ã’ptica visual

Objectius

Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics. Reconèixer l'ull com sistema òptic. Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Conèixer els paràmetres i els models oculars. Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana. Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual. Conèixer les propietats i funciones dels diferents elements que composen el sistema visual. Conèixer els principis i tenir les capacitats per mesurar, interpretar i tractar les anomalies acomodatives i de la visió binocular. Ser capaç de mesurar e interpretar les dades psicofísiques obtingudes a l'avaluació de la percepció visual.


Objectius d'aprenentatge

ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA



Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.



Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"



Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.



Saber fer els exàmens clínics i interpretar els resultats



Establir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponents



Valorar el procés òptic de formació de la imatge en la retina i la transmissió i processat de la informació al cervell



Fer correctament els exàmens de la funció binocular i acomodativa



Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual



Mesura dels paràmetres oculars prequirúrgics del pacient



Interpretar els resultats i determinar si es necessari un tractament.



Avaluar l'estat i l'evolució postquirúrgica dels paràmetres oculars del pacient.



Valorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema visual.



Obtenir les dades oculomètriques per a determinar la classe i paràmetres de lents de contacte recomanades per a la correcció d'aberracions oculars naturals d¿ordre inferior (ametropies) i d'ordre superior (induïdes), amb l'objectiu de proporcionar als pacients una major qualitat del sistema visual.



Determinar els paràmetres òptics de les lents de contacte en relació a la funcionalitat del sistema visual.



Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)



Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita



Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.



Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participació dels seus membres, l¿esperit crític, el respecte mutu, la capacitat de negociació,.. per assolir objectius comuns



Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.



Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup



Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membres



Aplicar els principis de la intel·ligència emocional per desenvolupar un treball en equip



Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip



Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.



Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.



Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador



Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.



Valorar i incorporar les millores tecnològiques necessàries per al correcte desenvolupament de l¿activitat professional



Treballar amb constància, metodologia i rigor.



Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.