Psicologia en atenció visual

Metodologia docent

- Classes expositives per part del professorat

- Aprenentatge cooperatiu a l'aula

- Role-playing

- Lectura i interpretació de publicacions