Química per a les ciències de la visió

Objectius

En acabar l'assignatura Química per a Ciències de la Visió, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 1. Conèixer l'estructura de la matèria, els processos químics en dissolució i l'estructura, propietats i reactivitat dels compostos orgànics. 2. Conèixer la composició i la estructura de les molècules que formen els éssers vius. 3. Comprendre les transformacions d'unes biomolècules en d'altres. 4. Conèixer i saber utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori.


Objectius d'aprenentatge

Comprendre els processos químics en dissolucióSer capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.Ser capaç de relacionar l'estructura amb les propietats dels compostos inorgànics, orgànics i biomolèculesAdequació de tots els àmbits de l'activitat professional envers aspectes compatibles amb el medi ambient (reciclatge, reutilització dels materials,...)Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equipAplicar els principis de la intel·ligència emocional per desenvolupar un treball en equipCapacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membresDefinir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grupDesenvolupar empatia envers les personesDesenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participaci√≥ dels seus membres, l¬Ņesperit cr√≠tic, el respecte mutu, la capacitat de negociaci√≥,.. per assolir objectius comunsExposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.Extreure les idees principals d¬Ņun text o de qualsevol font d¬Ņinformaci√≥ (oral o escrita)Flexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.Interpretar i utilitzar el llenguatge no verbalReflexionar i ser capa√ß de fer una cr√≠tica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¬Ņassoliment.Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escritaTreballar amb constància, metodologia i rigor.Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.Valorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.