Química per a les ciències de la visió

Temari

1. PRESENTACI√ď. CONCEPTES FONAMENTALS. ESTEQUIOMETRIA. DISOLUCIONSPrimer es fa una presentació de l'assignatura en la que es parla als estudiants dels objectius de l'assignatura, el programa de les classes de teoria, seminaris i practiques. S'indica el sistema d'avaluació i com es farà la comunicació professors - estudiants perquè aquests obtinguin tota la informació sobre l'assignatura.En aquest contingut es treballa el Tema 1:

- Estructura dels àtoms. Nombre atòmic i massa atòmica

- Isòtops. Massa atòmica natural

- Molècules. Formula molecular. Massa molecular. Pes fórmula

- Mol. Nombre d'Avogadro

- Ions. Estat o nombre d'oxidació

- Les reaccions químiques: equació química. Igualació d'equacions químiques

- Coeficient estequiomètric i relació estequiomètrica. Càlculs estequiomètrics

- Les dissolucions com a reactius químics: unitats de concentració. Preparació de dissolucions. Solubilitat. Neutralitzacions i valoracions2. EQUILIBRIS IÒNICSEn aquest contingut es treballa el tema 2:

- Equilibris àcid-base. Constants d'acidesa i basicitat

- Dissolucions reguladores del pH. Predomini d'espècies en dissolució

- Corbes de valoració àcid-base

- Processos redox. Piles galvàniques

- Potencial de una pila. Constant d'equilibri

- Potencials d'elèctrode. Corrosió metàl·lica

- Electròlisi3. ESTRUCTURA AT√ďMICA I MOLECULAR. ENLLA√á COVALENTEn aquest contingut es treballen:Tema 3. Estructura atòmica. Àtoms polielectrònics.

- Partícules subatòmiques

- Model de Bohr i espectre atòmic de l'hidrogen

- Model ondulatori. Orbitals atòmics

- Àtoms polielectrònics. Configuracions electròniques

- La taula periòdica

- Propietats periòdiquesTema 4. Estructura molecular. Enllaç covalent.

- L'enllaç químic. Teoria de Lewis

- Tipus d'enllaços

- Enllaç covalent. Construcció d'estructures de Lewis

- Geometria molecular. Mètode de la repulsió dels parells d'electrons de la capa de valència (RPECV)

- Teoria de l'enllaç valència (TEV). Hibridació4. ELS COMPOSTOS ORG√ÄNICS. FORMULACI√ď ORG√ÄNICA. ISOMERIAEn aquest contingut es treballen:Tema 5. Els compostos orgànics. Formulació orgànica.

- Introducció als compostos orgànics. L'àtom de carboni

- Formulació i nomenclatura dels hidrocarburs

- Formulació i nomenclatura de compostos amb grups funcionals

- Polímers i BiopolímersTema 6. Isomeria.

- Concepte i tipus d'isomeria

- Isomeria estructural: de cadena, de posició, de funció

- Estereoisomeria: geomètrica, òptica

- Anàlisi conformacional5. FORCES INTERMOLECULARS. ESTRUCTURA DELS S√íLIDS. PROPIETATS F√ćSIQUESEn aquest contingut es treballen:Tema 7. Forces intermoleculars. Propietats físiques dels compostos orgànics.

- Estats d'agregació de la matèria. Canvis d'estat

- Tipus de forces intermoleculars

- Comparació de les propietats físiques entre compostos orgànicsTema 8. Estructura dels sòlids

- Sòlids cristal·lins i sòlids amorfs

- Sòlids cristal·lins. Classificació i propietats6. REACTIVITAT ORGÀNICA.En aquest contingut es treballa:Tema 9. Reactivitat orgànica. Acidesa i basicitat. Reaccions orgàniques.- Estructura i Reactivitat

- Acidesa i basicitat dels compostos orgànics

- Naturalesa de les reaccions orgàniques. Intermedis de reacció

- Reactius nucleòfils i electròfils

- Classificació de les reaccions orgàniques

- Reaccions de substitució nucleòfila

- Reaccions d'addició

- Reaccions d'eliminació

- Reaccions de condensació

- Polimerització

- Reaccions orgàniques d'oxidació-reducció7. BIOMOL√ČCULESEn aquest contingut es treballa el:Tema 10. Biomolècules.

- Hidrats de carboni

- Lípids

- Amino√†cids, p√®ptids i prote√Įnes

- Àcids nucleics