Binocular motility and perception

Sistema de qualificació
La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:QF=0.175*PAC1+0.175*PAC2+0.45*PAF+0.2*PALQF: qualificació final

PAC1: primera prova d'avaluació continuada

PAC2: segona prova d'avaluació continuada

PAF: prova final d'avaluació

PAL: prova d'avaluació de laboratori
Normes d'avaluació
- A les activitats de laboratori és condició imprescindible la lectura prèvia del guió de pràctiques; el professor controlarà que això sigui així mitjançant preguntes orals o escrites. L'avaluació positiva d'aquest aspecte no atorga punts, mentre que la negativa repercutirà en la nota final de pràctiques. L'assistència a les sessions de pràctiques és obligatòria. Cada falta restarà PAL/n punts a la nota de pràctiques PAL, on n és el número total de sessions de pràctiques a realitzar

- Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.

- Es controlarà l'assistència i es considerarà la participació dels estudiants a classe de teoria.