Binocular motility and perception

Metodologia docent
Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup gran) en què el professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. De l'altra, també consisteixen a fer classes d'exercicis pràctics i/o problemes (grup mitjà) relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. Es treballa, en general, en grups de 3 o 4 estudiants.Mitjançant exercicis pràctics s'intenta motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge.El material de suport per treballar tots els conceptes de l'assignatura estarà disponible a la plataforma ATENEA.A les activitats de laboratori, presentació i exposició d'un tema i classes d'exercicis i problemes es pretenen incorporar algunes competències genèriques, com ara la competència de treball en equip i d'aprenentatge cooperatiu, entre d'altres.Les sessions de laboratori permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental, així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes al laboratori.En general, després de cada sessió teòrica i de laboratori es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o bé individualment o bé en grup.