Binocular motility and perception

Objectius
En acabar l'assignatura Motilitat i Percepció Binoculars, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

-Deduir les accions de tots els músculs extraoculars partint de qualsevol posició de mirada.
-Conèixer els diferents tipus de moviments monoculars i binoculars.
-Comprendre tots els paràmetres relacionats amb la visió binocular, tant a nivell motor com a nivell perceptual.
-Conèixer i manejar material, instrumental i tècniques bàsiques per a l'anàlisi d'un sistema visual binocular.
-Comprendre el funcionament de qualsevol sistema de dissociació i interpretar adequadament la percepció d'un pacient amb qualsevol tipus d'heterofòria o heterotropia.
-Mesurar i representar la relació entre la convergència i l'acomodació d'un sistema visual binocular sa.
-Conèixer tots els sistemes per a l'obtenció de percepció estereoscòpica a partir d'imatges planes, i el seu ús per tal d'obtenir l'estereoagudesa d'un pacient.
-Identificar els diferents graus de fusió.
-Descriure els models de sumació binocular.
Objectius d'aprenentatge

Anatomia, histologia, fisiologia, neurofisiologia i bioquímica del sistema visual i el procés de la visió

ANGLÈS TÈCNIC APLICAT A L'ÒPTICA I L'OPTOMETRIA

Comprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.

Fer correctament els exàmens de la funció binocular i acomodativa

Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visual

Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"

Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.

Valorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema visual.

Valorar la necessitat de realitzar proves complementàries. Realitzar i interpretar correctament els resultats d¿aquestes proves (camp visual, topografies,...)

Adquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equip

Definir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grup

Exposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.

Extreure les idees principals d¿un text o de qualsevol font d¿informació (oral o escrita)

Incentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovador

Reflexionar i ser capaç de fer una crítica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¿assoliment.

Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escrita

Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.

Treballar amb constància, metodologia i rigor.