Binocular motility and perception

Temari

1. INTRODUCCI√ď A LA VISI√ď BINOCULAR

En aquest contingut es treballa:Condicions per la visió binocular. Tipus d'estimulacions oculars. Camp visual binocular. Camp de fixació binocular. Transmissió neural i fusió de les imatges oculars. Graus de visió simultània. Espai visual i espai físic.

2. MOTILITAT MONOCULAR I BINOCULAR

En aquest contingut es treballa:MOTILITAT MONOCULAR: Posici√≥ dels ulls al cap. Plans i eixos de refer√®ncia. Duccions. Llei de Donders i llei de Listing. Modelitzaci√≥ de la musculatura extr√≠nseca. Acci√≥ dels m√ļsculs extraoculars. M√ļsculs sinergistes i antagonistes homolaterals. Llei de Sherrington. Diagrames oculomotors.MOTILITAT BINOCULAR: Versions. Verg√®ncies. Moviments binoculars habituals. M√ļsculs sinergistes i antagonistes contralaterals. Llei d'igual innervaci√≥ de Hering.TIPUS DE MOVIMENTS OCULARS: Funcions dels moviments oculars. Moviments oculars per al manteniment de la mirada. Moviments oculars per al desplaçament de la mirada. Moviments oculars de fixació.

3. HETEROFÒRIES I ESTRABISMES

En aquest contingut es treballa:HETEROFÒRIES: Posicions de repòs, fixació i fusió. Tipus de convergències. Definició i classificació de les heterofòries. Sistemes dissociadors. Percepció de l'heterofòric. Quantificació de les heterofòries. Efecte dels prismes en el sistema visual binocular.ESTRABISMES: Definició i classificació dels estrabismes. Detecció de l'estrabisme. Mesura dels angles de desviació primària i secundària. Efecte dels prismes en el sistema visual binocular.

4. CONVERG√ąNCIA I ACOMODACI√ď BINOCULAR

En aquest contingut es treballa:Distància interpupil·lar i línia base. Notacions de la convergència. Línia de demanda. Relació ACA: mètode del gradient, mètode de la recta de les fòries. Relació CPA. Zona de Visió Binocular Simple i Nítida. Anomalies de la convergència i la divergència.

5. DIRECCIONS VISUALS

En aquest contingut es treballa:CORRESPOND√ąNCIA RETINAL: Localitzaci√≥ d'objectes a l'espai. Signe local. Direcci√≥ visual monocular. Sistema oculoc√®ntric. Agudesa Vernier. Punts corresponents. Egocentre visual. Direcci√≥ visual binocular.HORÒPTER I ESPAI DE PANUM: Disparitat binocular. L'horòpter geomètric. Criteris per a l'obtenció de l'horòpter empíric. Comparació entre l'horòpter geomètric i l'empíric. Modelització d'Ogle. Àrees i espai de Panum. Lleis de direcció visual. Efectes de l'heterofòria o l'estrabisme.

6. DISTÀNCIA VISUAL I ESTEREÒPSIA

En aquest contingut es treballa:Factors empírics de profunditat: monoculars i oculomotors. Estereòpsia. Estereoagudesa. Abast estereoscòpic. Estereòpsia cromàtica. Principi de funcionament dels estereoscopis. Tècniques de generació d'estereogrames. Tècniques de visualització d'estereogrames. Mesura de l'estereoagudesa amb estereoscopis.

7. ANISOMETROPIA I ANISOICONIA

En aquest contingut es treballa:Classificació de l'anisometropia. Problemes derivats de la neutralització de l'anisometropia. Definició i tipus d'anisoiconia. Eiconometria de comparació directa. Càlcul de l'el·lipse anisoicònica. Neutralització de l'anisoiconia. Distorsió en la percepció de l'espai: eiconòmetre espacial.

8. FUSI√ď I SUMACI√ď BINOCULAR

En aquest contingut es treballa:Fusió motora. Fusió sensorial. Fusió central i perifèrica. Disparitat de fixació. Correspondència retinal anòmala. Rivalitat binocular. Supressió monocular. Supressió binocular. Tipus de dominància ocular. Models de sumació binocular.