Disfuncions de la visió binocular

Sistema de qualificació

L'avaluació es farà mitjançant avaluació continuada i segons els percentatges exposats amb anterioritat:

- Activitat obligatòria 1 sobre visió binocular i acomodació: 10%

- Activitat obligatòria 2 sobre diagnòstic i tractament de casos clínics: 25%

- Activitat obligatòria 3 de Valoració de pràctiques: 25%

- Activitat obligatòria 4 prova escrita final sobre els continguts de l'assignatura: 40%


Normes d'avaluació

En cas de còpia parcial o total en qualsevol de les avaluacions de l'assignatura s'aplicarà el que preveu la Normativa Acadèmica General de la UPC: realitzar de forma fraudulenta qualsevol acte d'avaluació comporta, com a mínim, una qualificació de 0 en aquell acte d'avaluació, i, possiblement, processos disciplinaris més severs.