Psicofísica i neurofisiologia de la visió

Objectius

Conèixer el procés de formació d'imatges i propietats dels sistemes òptics. Conèixer els models bàsics de visió. Conèixer i manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Conèixer els fonaments i lleis radiomètriques i fotomètriques. Conèixer els paràmetres i els models oculars. Comprendre els factors que limiten la qualitat de la imatge retiniana. Conèixer els aspectes espacials i temporals de la visió. Ser capaç de realitzar proves psicofísiques per determinar els nivells de percepció visual. Conèixer les propietats i funcions dels diferents elements que componen el sistema visual. Conèixer els mecanismes sensorials i oculomotors de la visió binocular. Conèixer el funcionament de la retina com a receptor d'energia radiant. Conèixer els models bàsics de visió del color, forma i moviment. Ser capaç de mesurar i interpretar les dades psicofísics obtinguts en l'avaluació de la percepció visual.


Objectius d'aprenentatge

Anatomia, histologia, fisiologia, neurofisiologia i bioquímica del sistema visual i el procés de la visióComprendre el mecanisme de la formació d'imatges i el processat de la informació en el sistema visual.Ser capaç de prendre, tractar, representar i interpretar dades experimentals. "Utilitzar material i tècniques bàsiques de laboratori"Ser capaç de realitzar cerques bibliogràfiques.ANGL√ąS T√ąCNIC APLICAT A L'√íPTICA I L'OPTOMETRIASaber fer els exàmens clínics i interpretar els resultatsEstablir els protocols, analitzar els resultats i elaborar els informes corresponentsValorar el procés òptic de formació de la imatge en la retina i la transmissió i processat de la informació al cervellValorar el control nerviós del sistema visualInterpretar els resultats i determinar si es necessari un tractament.Valorar la necessitat de realitzar proves complement√†ries. Realitzar i interpretar correctament els resultats d¬Ņaquestes proves (camp visual, topografies,...)Saber interpretar els resultats de les proves funcionals i de salut del sistema visualValorar els efectes (canvis perceptius) provocats per les ulleres, les ajudes òptiques i els elements de protecció en el sistema visual.Extreure les idees principals d¬Ņun text o de qualsevol font d¬Ņinformaci√≥ (oral o escrita)Sintetitzar i estructurar la informació per transmetre-la eficaçment de forma oral i/o escritaExposar la informació de forma oral i escrita de forma raonada i coherent.Desenvolupar metodologies de treball en equip que fomentin la participaci√≥ dels seus membres, l¬Ņesperit cr√≠tic, el respecte mutu, la capacitat de negociaci√≥,.. per assolir objectius comunsDefinir els objectius generals i específics per realitzar un treball en grupAplicar els principis de la intel·ligència emocional per desenvolupar un treball en equipFlexibilitat per a integrar-se en ambients dinàmics, pluridisciplinars i multiculturals.Capacitat d'assumir diferents papers dins l'equip, lideratge, coordinació amb els altres membresAdquirir les tècniques de comunicació adequades per garantir l'èxit del treball en equipValorar l'adquisició dels objectius proposats al curs.Valorar els mètodes utilitzats per assolir els objectius proposats.Reflexionar i ser capa√ß de fer una cr√≠tica dels coneixements i habilitats desenvolupats i el nivell d¬Ņassoliment.Situar la informació nova i la interpretació de la mateixa al seu context.Valorar i incorporar les millores tecnol√≤giques necess√†ries per al correcte desenvolupament de l¬Ņactivitat professionalIncentivar el treball metòdic, rigorós, constant i innovadorTreballar amb constància, metodologia i rigor.