Física

Sistema de qualificació

Tests quinzenals: Qüestionari test conceptual i numèric (6 al llarg del curs) 10%

Problemes: Resolució de problemes "on line" 10%

Portafolis laboratori: Exercicis i qüestions sobre simulacions experimentals 10%

Laboratori: Assistència + lliurament de full de preparació +lliurament de resultats 10%

Examen final: Problemes (2) + Qüestionari test (conceptual) 60%


Normes d'avaluació

L'aprofitament de les activitats 2 i 3 s'avalua en 6 qüestionaris tests programats amb periodicitat quinzenal i en l'examen final.L'activitat 4 consisteix en sis sèries d'exercicis avaluables que s'han de resoldre per escrit. El conjunt de totes elles s'ha de lliurar al professor abans que comenci la primera sessió de pràctiques de laboratori.Els resultats obtinguts al laboratori (activitat 5) han de ser lliurats en finalitzar cada una de les sessions de pràctiques, per tal de ser avaluats.