Matemàtiques I

Sistema de qualificació

N1: Una avaluació continuada per part del professor es desplegarà fonamentalment en el marc dels grups petits.

N2: Una avaluació continuada per part del professor es desplegarà

fonamentalment en el marc dels grups grans.

N3: Es realitzaran qüestionaris diversos al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

N4: Es realitzarà una prova dintre del quadrimestre,

N5: Una prova final que tindrà un caràcter global i de síntesi en acabar el quadrimestre.Pel que fa a l'avaluació de caire certificatiu, aquesta conduirà finalment a un informe d'avaluació, que es basarà en la consideració ponderada de les anterior notes (N)Nfinal = 0,10 N1 + 0,05 N2 + 0,05 N3 + 0,30 N4 + 0,50 N5


Normes d'avaluació