Matemàtiques I

Objectius

L'assignatura Matem√†tiques 1 atendr√† a finalitats formatives generals, centrant els objectius a generar en els estudiants capacitats per a l'aprenentatge i a fomentar actituds de valoraci√≥ de la pot√®ncia i utilitat dels models i procediments matem√†tics per entendre, i per prendre decisions en el camp tecno-cient√≠fic. Les matem√†tiques tindran un paper d'instrument per a una millor comprensi√≥ de l'entorn tecnol√≤gic i cient√≠fic i per poder moure's en ell d'una manera m√©s aut√≤noma i creativa. El treball sistem√†tic i ordenat, la const√†ncia, l'aprofundiment en les interpretacions, la precisi√≥ en el raonament, l'abstracci√≥ - que s√≥n alguns dels car√†cters comuns de la feina en l'√†rea de les matem√†tiques - impregnaran el proc√©s d'ensenyament. Des d'un vessant general, l'estudiant haur√† de ser capa√ß, en el marc dels continguts de l'assignatura, d'exercitar raonament l√≤gic, desenvolupar pensament anal√≠tic, aplicar esperit cr√≠tic, argumentar amb m√®tode, comunicar amb rigor. En cursar amb prou aprofitament la mat√®ria, en l'√†rea de l'√†lgebra lineal, l'estudiant assolir√† conceptes fonamentals relatius a relacions lineals entre variables, utilitzar√† eines i m√®todes b√†sics per resoldre exercicis vinculats a les esmentades relacions; i treballar√† conceptes referents als conjunts sobre els que b√†sicament actuen les optimitzacions de funcions lineals quan les variables es troben sotmeses a restriccions lineals. En l'√†rea de geometria tractar√† amb els conceptes b√†sics de les geometries cl√†ssica, af√≠ i euclidiana. Es considerar√† tamb√© l'√ļs de la trigonometria. En l'√†rea del c√†lcul diferencial, en seguir prou b√© el curs, l'estudiant generalitzar√† a diverses variables els conceptes estudiats pr√®viament en el cas d'una variable, delimitar√† propietats d'aquelles emprant aquestes, aproximar√† funcions mitjan√ßant funcions polin√≤miques, i determinar√† extrems lliures i lligats. Aquestes compet√®ncies b√†sicament s'aplicaran en el s√≠ de l'espai R^n (especialment n = 1, 2, 3), en parts dels esmentats R^n, i en conjunts associables, i amb funcions que en el seu domini natural siguin infinitament derivables amb continu√Įtat. En relaci√≥ a la introducci√≥ als fonaments de la inform√†tica, l'estudiant coneixer√† les eines b√†siques per a l'√ļs dels ordinadors, tant de manera a√Įllada com connectats en xarxa (Internet), amb la intenci√≥ d'utilitzar la inform√†tica com a eina b√†sica de treball i com a recurs indiscutible en la resoluci√≥ dels problemes plantejats en els √†mbits matem√†tics desenvolupats en l'assignatura.


Objectius d'aprenentatge

CAPACITAT PER LA RESOLUCI√ď DE PROBLEMES NIVELL 1: L'estudiant ha de ser capa√ß de llegir correctament un enunciat, interpretar-lo correctament i relacionar-lo amb els continguts de l'assignatura per resoldre'l. Tamb√© ha de saber avaluar la coher√®ncia de la soluci√≥ obtinguda en quant a l'ordre de magnitud i les unitats.Coneixements bàsics sobre el us i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar a l'Enginyeria. Aptitut per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial.