Ciències de la terra

Sistema de qualificació

N1: Qualificació de l'avaluació per proves: Pes de cada part del programa: 2/3 corresponen a Geologia i Edafologia i 1/3 correspon a Climatologia. Aquesta nota s'assolirà entre l'examen parcial i el final.

N2: Qualificacions de l'avaluació contínua: Pràctiques de camp i laboratori (assistència, realització i lliurament dels l'informes correctament resolts): 0,5 punts; Problemes de Geologia i Edafologia (correctament resolts i lliurats dins de termini): 0,8 punts; Problemes de Meteorologia (correctament resolts i lliurats dins de termini): 0,7 punts.

CG: Competència GenèricaNfinal: 0,75N1 + 0,20N2 + 0,05CG


Normes d'avaluació

-L'assistència i realització de les activitats de caràcter pràctic és obligatòria i el lliurament dels informes correctament contestats és obligatori per aprovar l'assignatura.

-Les tasques s'han de lliurar en el termini establert.