Ciències de la terra

Objectius

Es pretén que l'estudiant adquireixi una visió científica de conjunt de la importància del material litològic, morfologia del terreny, sòl i clima com factors condicionants de la producció agroalimentària i de la gestió del territori. Haurà de ser capaç d'adquirir els termes bàsics propis de l'agroclimatologia, la geomorfologia, la litologia, el medi edàfic i la mineralogia així com comprendre les principals propietats químiques i físiques dels sòls i les relacions hídriques del sistema sòl-planta-atmosfera. Això li ha de permetre fer un diagnòstic de l'estat i de les problemàtiques de les variables relacionades amb el medi edàfic, el clima i el relleu, i utilitzar-les en la resolució de casos adequats a la pràctica agrària i de coneixement del medi.


Objectius d'aprenentatge

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.