Ciències de la terra

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSE D'EXPLICACI√ď TE√íRICAClasse d'explicació TeòricaACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACI√ď FINALProva individual a l'aula sobre els conceptes teòrics indispensables de l'assignatura i posteriorment resolució de problemes relacionats amb els objectius d'aprenentatge de tots els continguts de l'assignatura . Correcció per part del professorat.ACTIVITAT 3: PROBLEMS I EXERCICIS AMB VARIABLES METEOROLÒGIQUESEs tracta de dues sessions d'aula de dues hores on els alumnes resoldran problemes sobre radiació solar, balanç energètic i contingut de vapor d'aigua a l'atmosfera.

Els alumnes treballaran per parelles i hauran de lliurar els exercicis proposats pel professor i que aquest no hagi resolt durant la sessióACTIVITAT 4: SORTIDA DE CAMP GEOLOGIA I EDAFOLOGIAEn una activitat de camp i per grup gran s'estudiarà la geologia de la zona i la seva relació amb els sòls i els recursos hídrics. S'interpretaran els resultats de les observacions.

Els estudiants hauran treballat, prèviament a la sessió, la documentació que els professors hauran preparat relativa als continguts de l'activitat.ACTIVITAT 5: ESTIMACI√ď DE L'EVAPOTRANSPIRACI√ď - CLASSIFICACIONS CLIM√ÄTIQUESEs tracta de sessions d'aula on els alumnes treballaran per parelles i realitzaran exercicis per tal d'estimar les pèrdues d'aigua per evapotranspiració de referència, aplicant els principals mètodes de determinació: FAO-56-Penman-Monteith, Blaney-Criddle modificat, Fórmula de Hargreaves, ... i realitzaran classificacions climàtiques.

En una de les sessions també es treballaran que és la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) i el seu accés a través d'Internet (accés restringit).ACTIVITAT 6: RESOLUCI√ď DE PROBLEMES I ESTUDI CASOS: GEOLOGIA I EDAFOLOGIAActivitat que es fa en aula emprant una metodologia docent expositiva participativa amb resolució de problemes. També es treballa sobre de la geologia i morfologia d'una zona i la descripció i classificació de sòls. Correcció per part del professorat.ACTIVITAT 7: ACTIVITATS DE LABORATORIPràctica que es fa al laboratori, amb una durada de 2 hores sobre geologia i edafologia. Abans de la realització de la pràctica, l'estudiantat ha d'haver fet una lectura prèvia del guió i del material que el professorat ha preparat de tal manera que conegui els objectius a satisfer en la pràctica. Per cada pràctica l'estudiantat ha de respondre l'informe corresponent que inclou preguntes específiques, els resultats obtinguts a la pràctica i una valoració dels mateixos.ACTIVITAT 8: Q√úESTIONARIS EN PAPER I/O MOODLEQ√ľestionaris que es fan en paper o al campus digital sobre els continguts 2,3, 4 i 5.

Correcció per part del professorat i/o a les sessions d'aula.