Ciències de la terra

Temari

INTRODUCCIÓ AL SISTEMA ATMOSFERA, PLANTA, SÒL, ROCA



En aquest contingut es treballa:Introducció a l'assignatura:

Components dels ecosistemes terrestres i la seva influència en la vida de l'home.

Influència del clima.

Funcions generals dels sòls.



ATMOSFERA I VARIABLES AGROCLIMÀTIQUES



Efecte del clima i del temps en la producció agrària.

Composició i estructura de l'atmosfera.

Radiació solar i terrestre i balanç energètic. Calor i temperatura. Aigua i atmosfera .

Altres variables atmosfèriques (pressió atmosfèrica, vent, ...)



CLASSIFICACIONS CLIMÀTIQUES



Els criteris necessaris per a realitzar una classificació climàtica

Principals índexs i diagrames climàtics

Principals classificacions climàtiques



GEOLOGIA I MORFOLOGIA DEL TERRENY



Descripció dels principals tipus de minerals i roques. Minerals importants en els sòls I les seves funcions principals.

Estudi de les roques de l'entorn mediterrani. Alteració de les roques i processos de formació de sòls.

Importància de la fisiografia i les formes de relleu.

Efectes del material original en els sòls: Granulometria i Textura, nutrients, color.



EDAFOLOGIA



Morfologia i components dels sòls.

Components orgànics. Cicles biogeoquímics.

Estructura. Densitat. Porositat.

Aigua del sòl. Solució del sòl.

Intercanvi iònic. CIC. Cations de canvi. Sodicitat . pH sòl.