Matemàtiques II

Sistema de qualificació

N1: Una avaluació continuada per part del professor es desplegarà en el marc dels grups petits o laboratori informàtic

N2: Es realitzaran qüestionaris diversos al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

N3: Es realitzarà una prova parcial dintre del quadrimestre.

N4: Prova final que tindrà un caràcter global i de síntesi en acabar el quadrimestre.

CG: Qualificació de la competència genèricaPel que fa a l'avaluació de caire certificatiu, aquesta conduirà finalment a un informe d'avaluació basat en la nota (Nfinal), a la que s'arribarà considerant ponderadament les anteriors notesNfinal: 0,15 N1 + 0,05 N2 + 0,30 N3 + 0,45 N4 + 0,05 CG


Normes d'avaluació