Matemàtiques II

Metodologia docent

En sessions de dues hores, s'empraran, sobretot, la lliçó magistral i la classe expositiva participativa. Amb la via de la lliçó magistral es presentaran els temes estructurats amb la finalitat de facilitar la informació organitzada seguint criteris adequats als objectius especificats. Amb la classe expositiva participativa, s'incorporaran també espais per a la participació i intervenció de l'estudiantat mitjançant activitats de curta durada a l'aula (preguntes directes, exposicions de l'estudiantat sobre temes determinats, realització d'exercicis, resolució de problemes vinculats amb els plantejaments teòrics exposats.

La resolució d'exercicis i problemes s'aplicarà fonamentalment en els grups petits i en els laboratoris informàtics. En aquestes sessions es demanarà a l'estudiantat que cerqui les solucions adequades mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algorismes, l'aplicació de procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats, així com amb la utilització de programari escaient, a desenvolupar en un marc de pràctiques en laboratori informàtic.

L'aprenentatge aut√≤nom es centrar√† en actuacions b√†sicament dirigides a la resoluci√≥ d'exercicis i problemes. Es proposaran q√ľestionaris d'autoaprenentatge de diversos continguts mitjan√ßant el campus virtual. Dintre del quadrimestre es plantejar√† una prova escrita d'avaluaci√≥ (prova parcial). Al final del curs hi haur√† una prova escrita d'avaluaci√≥ de car√†cter sumatiu.