Matemàtiques II

Planificació

ACTIVITAT 1. CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA ACTIVITAT 2. PROVA D'AVALUACIÓ ESCRITARealització de proves d'avaluació escrita de forma individual en aula convencional, en el marc del grup gran. Es realitzarà una prova parcial dintre del quadrimestre i una prova al final del curs, que integri els continguts desenvolupats. Correcció per part del professor, que posarà a disposició de l'estudiant la prova resolta en el cas de les proves parcials.ACTIVITAT 3. RESOLUCIÓ D'EXERCICIS I PROBLEMESActivitat per desenvolupar en una aula convencional, en el context de grups petits bàsicament, o bé en grup mitjà emprant una metodologia docent expositiva participativa. Els estudiants duran a terme l'activitat de forma individual o en grups de treball petits i exposaran els resultats obtinguts.ACTIVITAT 4. PRÀCTIQUES EN LABORATORI INFORMÀTICActivitat per desenvolupar en aula informàtica, en el marc dels grups petits, de forma individual o en grups de treball petits. Abans de la realització de la pràctica l'estudiant ha d'haver fet una lectura prèvia del guió de pràctiques de manera que conegui els objectius que s'han d'assolir.ACTIVITAT 5: QÜESTIONARISActivitat d'autoaprenentatge, no presencial, per realitzar de forma individual. Cada qüestionari s'haurà de contestar en un màxim de dues hores.