Sistemes de producció vegetal

Metodologia docent

La metodologia docent utilitzada varia en funció de si es tracta de classes de teoria (Grup gran) o bé de pràctiques (Grup petit), i del tipus de pràctiques ( laboratori, camp o aula informàtica).

A les classes d'explicació teòrica el professor presentarà els conceptes que els estudiants han d'assumir per assolir els objectius d'aprenentatge de l'assignatura, acompanyats d'exemples aplicats i de qüestions per copsar-ne la transcendència i facilitar la discussió amb l'estudiantat. També es farà el plantejament i avaluació d'una proposta global de sistema de cultiu per a un cas real, conjuntament entre les assignatures Bases i Sistemes de producció vegetal.

A les sessions pràctiques, en Grup petit, l'estudiant treballa bàsicament en equips de 2 a 4 persones i, guiat pel professor, protagonitza l'activitat plantejada. La capacitat bàsica que es potencia varia amb la sessió, anant des de la capacitat d'observar, resoldre problemes, localitzar dades i informació, elaborar i presentat resultats i propostes, a la de discutir la visió dels diferents grups.