Sistemes de producció vegetal

Objectius

En superar l'assignatura Sistemes de Producció Vegetal, l'estudiant ha de ser capaç d'aplicar de forma integrada els coneixements adquirits per concebre i organitzar sistemes de producció vegetal sostenibles. En particular, ha de poder caracteritzar els diferents sistemes de producció vegetal i proposar itineraris tècnics adequats per obtenir productes útils, segurs i de qualitat per a l'home, tot preservant el medi ambient i assegurant la competitivitat de l'explotació. Finalment, l'estudiant també ha de conèixer les eines pròpies de la millora genètica vegetal, saber aplicar-les a casos pràctics i proposar un pla de millora.


Objectius d'aprenentatge

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.Sistemes de producció, de protecció i explotació vegetal.