Sistemes de producció vegetal

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓEs realitzaran dues proves individuals, que podran incloure qüestions sobre els diferents continguts de l'assignatura, desenvolupats a les activitats 1 o bé en les activitats 3 a 5.ACTIVITAT 3: PRÀCTIQUES DE LABORATORIEs tracta de 2 sessions de 2 h en laboratori en les que es treballen els següents aspectes:

· Reconeixement i caracterització de llavors i de material vegetal de plantes de cultivades, particularment dels trets estructurals i morfològics amb transcendència agronòmica

· Definir la densitat de cultiu, la dosi de sembra i caracteritzar els diferents equips i sistemes de treball del sòl,ACTIVITAT 4: PRÀCTIQUES D'AULA (INFORMÀTICA O AULA)Es tracta de 8 sessions de 2h en aula (informàtica i aula) en les que es treballa:

· L'estructura de la producció vegetal: es consulten dades estadístiques en diferents fonts a nivell de cultiu, grup de cultius o rama de la producció vegetal, i se'n caracteritza la seva importància productiva.

· El tractament de dades, la discussió de resultats i la proposta de conclusions sobre experiències de millora vegetal realitzades per professors del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la UPC, i es proposarà un pla de millora vegetal.

· El sistema de cultiu per a un cas concret, plantejat conjuntament amb l'assignatura Bases de la Producció vegetal. De forma global, es defineixen:

o Els elements d'un sistema de cultiu: s'estableixen l'alternativa i la rotació i els itineraris tècnics dels cultius i se n'avaluen diferents indicadors.

o L'organització tècnica del sistema de cultiu a l'explotació: es preveuen el calendari cultural i de treball i les matèries primeres necessàries per a un any agrícola, es contrasta amb les disponibilitat d'aquests medis a nivell d'explotació i s'estudien les puntes de treball