Geomàtica

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit es dedicaran d'una banda en classes en grup gran a explicar en format de classe magistral els conceptes bàsics de la matèria. Tanmateix es resoldran problemes de càlcul geomàtic. Per un altra banda, hi hauran classes en grup petit que es dedicaran a aprendre a fer servir instruments topogràfics, i els mètodes per a realitzar aixecaments topogràfics i replantejos. També es treballarà de forma pràctica amb programari SIG i de teledetecció els conceptes apresos en les classes teòriques.Les hores d'aprenentatge autònom s'hauran de dedicar a la realització de practiques avaluables, estudi del temari, realització d'exercicis pràctics i problemes, tutories, consultes en biblioteca i Internet i preparació d'exàmens.