Geomàtica

Objectius

L'assignatura pretén que l'alumne haurà de poder explicar els conceptes bàsics de topografia, cartografia, geodèsia, teledetecció, sistemes d'informació geogràfica, fotogrametria, sistemes de posicionament global i agricultura de precisió. De forma pràctica haurà de ser capaç de realitzar un aixecament topogràfic de petita extensió i replantejar sobre el terreny elements d'un plànol. També sabrà realitzar operacions d'anàlisi SIG i de teledetecció mitjançant programari especialitzat, orientant-les a l'àmbit dels sistemes biològics.


Objectius d'aprenentatge

Aixecaments i replantejaments topogràfics. Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i teledetecció a agronomia.