Geomàtica

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ



Classes teòriques



ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓ



Prova individual a l'aula sobre els conceptes teòrics bàsics de l'assignatura i sobre resolució de problemes de geomàtica.



ACTIVITAT 3: PRÀCTICA D'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC



Realització d'un plànol topogràfic en grups de quatre persones. Es faran en 5 sessions de practiques de camp de 2 hores cadascuna.



ACTIVITAT 4: REPLANTEIG



Realització d'un replanteig topogràfic en grups de quatre persones. Es farà en una sessió de pràctiques de camp de 2 hores.



ACTIVITAT 5: PRÀCTICA DE SIG



Els alumnes hauran de fer un treball individual d'anàlisi SIG amb programari especialitzat



ACTIVITAT 6: PRÀCTICA DE TELEDETECCIÓ



Els alumnes hauran de fer un treball individual de teledetecció amb programari especialitzat



ACTIVITAT 7: CLASSES PRÀCTIQUES DE SIG I TELEDETECCIÓ



Classes en grup petit en aula informàtica, a on l'alumne aprendrà a realitzar operacions de SIG i teledetecció amb programari especialitzat