Geomàtica

Temari

INTRODUCCIÓ A LA GEOMÀTICAIntroducció

Branques de la geomàtica: topografia,cartografia, geodèsia, sistemes de posicionament global, sistemes d'informació geogràfica, teledetecció i fotogrametria

Agricultura de precisióSISTEMES DE REFERÈNCIA I DE COORDENADESSuperfícies auxiliars: el·lipsoide i geoide

Projeccions cartogràfiques.

Sistema de referència. Sistema de coordenades i dàtum.

Exemples de sistemes de coordenades: coordenades geodèsiques, cartesianes geocèntriques, UTM i locals.

Exemples de sistemes de referència: ETRS89, ED50 i WGS84

Georeferenciació.

Operacions. Conversions i transformacions de coordenades.

Marcs de referència: IBERIA, REGENTE, ROI, CATNET i XUTOPOGRAFIA (1) INSTRUMENTS GRÀFICSFlexòmetre i cinta mètrica

Nivell topogràfic

Estació total

GPS

Laser escàner terrestre

SondesTOPOGRAFIA (2) MÈTODES TOPOGRÀFICSMètodes per a fer aixecaments topogràfics amb estació total. Poligonal i radiació.

Mètodes per a fer aixecaments topogràfics amb GPS. Estàtic, RTK i NTRIP

Mètodes per a fer replantejaments amb estació total i GPS.SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICAMètodes per a fer aixecaments topogràfics amb estació total. Poligonal i radiació.

Mètodes per a fer aixecaments topogràfics amb GPS. Estàtic, RTK i NTRIP

Mètodes per a fer replantejaments amb estació total i GPS.TELEDETECCIÓIntroducció. Definició, components, i aplicacions

Tipus de SIG: Raster i Vectorial.

Estructures de dades: Punt, línia, polígon i píxel. Concepte de topologia.

Operacions d'anàlisi:

Combinació analítica de capes

Buffers

Reclassificació i dissolució

Retalls, mosaics i màscares

Georeferenciació

Models digitals d'elevacions, mapes de pendents i orientacions