Biomassa per a usos no alimentaris

Sistema de qualificació

L'avaluació global de l'assignatura es farà tenint en compte les següents avaluacions parcials:

CG: Avaluació de la competència genèrica "Empreneduria i innovació", amb un 10% de la qualificació final de l'assignatura, que equivaldrà a la mitjana dels lliurables L2, A1, A2, A3 i V1.

N1: resultat de les proves descrites a l'Activitat 2. Representarà un 60% de la nota final de l'assignatura

N2: resultat de les activitats 3 a 5, avaluades a partir dels lliurables demanats per a cada activitat (10% L1; 15% A1, A3 i V1; 20% A2; 25% L2). Representa un 30% de la nota final de l'assignaturaNota final = 0,1*CG + 0,60*N1 + 0,30*N2


Normes d'avaluació

No realitzar alguna de les activitats proposades implica que la nota serà zero.

Les tasques s'han de lliurar en el termini establert.

L'assistència a les sessions pràctiques i visites és obligatòria