Biomassa per a usos no alimentaris

Planificació

ACTIVITAT 1: CLASSES D'EXPLICACIÓ TEÒRICA ACTIVITAT 2: PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACIÓEs realitzaran dues proves individuals, que podran incloure qüestions sobre els diferents continguts de l'assignatura, ja s'hagin desenvolupat en l'activitat 1 o bé en les activitats 3 a 6.ACTIVITAT 3: PRÀCTIQUES DE LABORATORIEs tracta de 4 sessions de 2 h en laboratori en les que es treballen els següents aspectes:

Reconeixement de plantes de biomassa: llavors, material vegetal, trets estructurals, rendiment i trets claus que en defineixen la qualitat

La determinació de la qualitat d?un biocombustible sòlid (pèl?lets, estelles, etc.)

La utilització de la fibra com a material de construcció (materials, mescles, test ruptura, etc.)ACTIVITAT 4: PRÀCTIQUES D'AULA (INFORMÀTICA O AULA)Es tracta de 4 sessions de 2h en aula o aula informàtica en les que es treballa:

El pes i el potencial de la biomassa no alimentària, cercant fonts, processant dades, i elaborant informes

La caracterització de les propietat de la biomassa com a biocombustible i de les seves instal·lacions (avaluació cost, balanç energètic i ambiental, respecte a les instal·lacions convencionals, etc.)

Es treballen documents tècnics o articles científics i es segueix l?actualitat dels cultius de gra i biomassaACTIVITAT 5: VISITES A PLANTES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ I D'INVESTIGACIÓEs tracta de 1 sessions en la que es visiten plantes i centres de transformació i d?investigació en biomassa per prendre contacte amb la tecnologia i els processos emprats, des de l?obtenció de la biomassa, la logística d?aprovisionament a la transformació en bioenergia i bioproductes. Es treballa l?estructura, les instal?lacions, la tecnologia emprada, el productes obtinguts i l?organització de cada centre visitat.