Construccions i càlcul d'estructures

Objectius

Un cop l'estudiant hagi superat l'assignatura haurà de ser capaç de determinar una tipologia estructural adequada a un projecte d'edificació agrònoma, analitzar el seu comportament resistent (tant manual com amb l'ajut de programes informàtics), dimensionar els seus elements estructurals (manualment o generant les seves pròpies eines informàtiques) i generar un document projectual que contingui els principals elements de la solució adoptada i que compleixi els requisits de la normativa actual.


Objectius d'aprenentatge

Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i construcció.Enginyeria del medi rural: projectes tècnics.