Construccions i càlcul d'estructures

Temari

METODOLOGIA, PROCEDIMENT DE CÀLCUL I NORMTIVA APLICABLEEtapes del procés de càlcul d'una estructura

Normativa de càlcul: CTE i EHEMODELITZACI√ď ESTRUCTURALTipologia i organització estructural

Acer: característiques i productes per a estructures i armat de formigó.

Formigó: característiques i especificacions

Càlcul d'accions en la edificacióANÀLISI D'ESTRUCTURESIntroducció al càlcul matricial d'estructures de barres: aplicació a models informàtics

Anàlisi de pòrtics per ordinador. Introducció de dades al programa

Interpretació de resultatsCOMPROVACI√ď DELS ESTATS L√ćMITS DE SERVEIDeterminació dels valors límits de deformació

Comprovació de l'estat límit de servei de deformació en estructures d'acer

Comprovació de l'estat límit de servei de deformació en estructures de formigó. Taules de cantells límits i mètode simplificat.COMPROVACI√ď DELS ESTATS L√ćMITS √öLTIMSDimensionat de barres d'acer

Dimensionat de barres de formigó

Projecte d'armat d'elements constructius